تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر سویه جهش یافته ویروس SARS-CoV-2

Main Article Content

محمد علی طاهری
لاله امانی
احمد خلیلی
علی زمان وزیری
حسین کیوانی

کلیدواژه ها

کووید- 19, شعور(ط), میدا نهای شعوری (ط), میدان شعوری فرادرمانی, سویه جهش یافته, RT-PCR

چکیده

همه گیری COVID-19 هنوز تهدیدی برای سلامت جهانی است. در اواخر سال 2020، ظهور سریع سویه های جهش یافته ویروس کرونا گزارش شد که نگرانی هایی را در پیشگیری و درمان بیماری کرونا ایجاد کرد. ویروس کرونا که جهش D614G را در پروتئین ویروس اسپایک رمزگذاری می کند در سراسر جهان غلبه پیدا کرده است و این تغییر باعث افزایش انتقال ویروس شده است. علاوه بر این، نتایج منفی کاذب از نمونه های تنفسی یکی از مشکلات تشخیص بیماری کرونا است. میدان های شعوری (ط) توسط محمدعلی طاهری معرفی شده است. این میدان های جدید، انرژی یا ماده نیستند و نمی توانند مستقیماً مورد ارزیابی و اندازه گیری قرار گیرند. با این حال، می توان اثرات آنها را به طور غیر مستقیم از طریق آزمایش های علمی استاندارد ارزیابی کرد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر میدان شعوری فرادرمانی به عنوان یکی از میدان های شعوری (ط) بر روی تیتر و تعداد نسخه  RNA ویروس جهش یافته D614G و همچنین کیفیت قطعات تکثیر یافته ژنوم کرونا ویروس انجام   شد. نتایج این مطالعه نشان داد که میدان شعوری فرادرمانی تکثیر ویروسهای غیر جهش یافته و جهش یافته و همچنین replication fitness را در مقایسه با کنترل افزایش داد. میدان شعوری فرادرمانی سرعت تکثیر سویه جهش یافته را نزدیک به سویه غیر جهش یافته در سلول ها افزایش می داد و در واقع سویه غیر جهش یافته را به تعادل و سازگاری بیولوژیکی مشابه سویه ووهان با سلول رسانید. علاوه بر این، قطعات ژنوم کرونا ویروس در محصولات PCR تحت تأثیر میدان شعوری فرادرمانی باندهای مشخص تر و با کیفیت تری در الکتروفورز ژل در مقایسه با شاهد داشتند. این نتیجه نشان می دهد که میدان شعوری فرادرمانی می تواند در سنجش های تشخیصی استفاده شود تا تعداد نتایج منفی کاذب به حداقل برسد و حساسیت آزمایش های تشخیصی افزایش یابد. براساس نتایج بدست آمده، توصیه می شود که اثرات میدان های شعوری (ط) بر جهش یافته های دیگر مورد بررسی قرار گیرد.

Abstract 70 | سویه جهش یافته Downloads 20