اطلاعات برای نویسندگان

همگان را دعوت به مرور بخش درباره ژورنال،  راهنمای نویسندگان ، و ملاحظات اخلاقی می نماییم که حاوی ضوابط و چهارچوب ژورنال در راستای تحقیقات میدان های شعوری (ط) است.