1.
طاهری مع, ترابی س, نبوی ن, مدرسی عاصم ف, عباسی سیسرا م, رضایی ع, مفتون پ, سمسارها ف. آنالیز Task-fMRI گروهی و ارتباط عملکردی مغز در حین ارتباط میدان شعوری فرادرمانی. ژورنال کازمواینتل [اینترنت]. 26 جولای 2022 [ارجاع شده 17 جولای 2024];1(2):45-63. قابل دسترس در: https://journalofcosmointel.com/fa/index.php/journalofcosmointel/article/view/88