1.
طاهری مع, ترابی س, نبوی ن, سمسارها ف. ساختار و عملکرد هورس رادیش پراکسیداز (HRP) تحت تاثیر میدان شعوری فرادرمانی. ژورنال کازمواینتل [اینترنت]. 26 جولای 2022 [ارجاع شده 22 فوریه 2024];1(7):8-18. قابل دسترس در: https://journalofcosmointel.com/fa/index.php/journalofcosmointel/article/view/132