1.
کزازی ب, طاهری مع. اثرگذاری میدان پیوند شعوری طاهری بر ساختار و خواص آلومینیوم سری 1000 با پیش گرمایش. ژورنال کازمواینتل [اینترنت]. 26 جولای 2022 [ارجاع شده 20 ژوئن 2024];1(8):110-9. قابل دسترس در: https://journalofcosmointel.com/fa/index.php/journalofcosmointel/article/view/126