1.
طاهری مع, ترابی س, نبوی ن, سمسارها ف. تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر حافظه فضایی و رفتار اجتنابی غیرفعال مدل اسکوپولامین بیماری آلزایمر در موشهای صحرایی نر نژاد ویستار. ژورنال کازمواینتل [اینترنت]. 26 جولای 2022 [ارجاع شده 17 جولای 2024];1(2):74. قابل دسترس در: https://journalofcosmointel.com/fa/index.php/journalofcosmointel/article/view/101