طاهری محمد علی, ترابی سارا, نبوی نوشین, و سمسارها فرید. “تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر حافظه فضایی و رفتار اجتنابی غیرفعال مدل اسکوپولامین بیماری آلزایمر در موشهای صحرایی نر نژاد ویستار”. ژورنال علمی کازمواینتل 1, no. 2 (جولای 26, 2022): 74. دسترسی جولای 17, 2024. https://journalofcosmointel.com/fa/index.php/journalofcosmointel/article/view/101.