طاهری م. ع. ., ترابی س. ., نبوی ن. ., مدرسی عاصم ف. ., عباسی سیسرا م., رضایی ع. ., مفتون پ. ., و سمسارها ف. “آنالیز Task-FMRI گروهی و ارتباط عملکردی مغز در حین ارتباط میدان شعوری فرادرمانی”. ژورنال علمی کازمواینتل, ج 1, ش 2, جولای 2022, صص 45-63, doi:10.61450/joci.FA.v1i2.88.