کزازی ب., و طاهری م. ع. “اثرگذاری میدان پیوند شعوری طاهری بر ساختار و خواص آلومینیوم سری 1000 با پیش گرمایش”. ژورنال علمی کازمواینتل, ج 1, ش 8, جولای 2022, صص 110-9, doi:10.61450/joci.FA.v1i8.126.