طاهری م. ع. . ., ترابی س. ., نبوی ن. ., و سمسارها ف. . “تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر حافظه فضایی و رفتار اجتنابی غیرفعال مدل اسکوپولامین بیماری آلزایمر در موشهای صحرایی نر نژاد ویستار”. ژورنال علمی کازمواینتل, ج 1, ش 2, جولای 2022, ص 74, doi:10.61450/joci.FA.v1i2.101.