[1]
طاهری م. ع. ., “آنالیز Task-fMRI گروهی و ارتباط عملکردی مغز در حین ارتباط میدان شعوری فرادرمانی”, ژورنال کازمواینتل, ج 1, ش 2, صص 45–63, جولای 2022.