[1]
کزازی ب. و طاهری م. ع., “اثرگذاری میدان پیوند شعوری طاهری بر ساختار و خواص آلومینیوم سری 1000 با پیش گرمایش”, ژورنال کازمواینتل, ج 1, ش 8, صص 110–119, جولای 2022.