[1]
طاهری م. ع. . ., ترابی س. ., نبوی ن. ., و سمسارها ف. ., “تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر حافظه فضایی و رفتار اجتنابی غیرفعال مدل اسکوپولامین بیماری آلزایمر در موشهای صحرایی نر نژاد ویستار”, ژورنال کازمواینتل, ج 1, ش 2, ص 74, جولای 2022.