طاهری م. ع. ., ترابی س. ., نبوی ن. ., مدرسی عاصم ف. ., عباسی سیسرا م., رضایی ع. ., مفتون پ. . و سمسارها ف. (2022) “آنالیز Task-fMRI گروهی و ارتباط عملکردی مغز در حین ارتباط میدان شعوری فرادرمانی”, ژورنال علمی کازمواینتل, 1(2), صص 45–63. doi: 10.61450/joci.FA.v1i2.88.