طاهری م. ع., ترابی س., نبوی ن. . و سمسارها ف. (2022) “ساختار و عملکرد هورس رادیش پراکسیداز (HRP) تحت تاثیر میدان شعوری فرادرمانی”, ژورنال علمی کازمواینتل, 1(7), صص 8–18. doi: 10.61450/joci.FA.v1i7.132.