کزازی ب. و طاهری م. ع. (2022) “اثرگذاری میدان پیوند شعوری طاهری بر ساختار و خواص آلومینیوم سری 1000 با پیش گرمایش”, ژورنال علمی کازمواینتل, 1(8), صص 110–119. doi: 10.61450/joci.FA.v1i8.126.