طاهری م. ع. . ., ترابی س. ., نبوی ن. . و سمسارها ف. . (2022) “تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر حافظه فضایی و رفتار اجتنابی غیرفعال مدل اسکوپولامین بیماری آلزایمر در موشهای صحرایی نر نژاد ویستار”, ژورنال علمی کازمواینتل, 1(2), ص 74. doi: 10.61450/joci.FA.v1i2.101.