طاهری محمد علی, ترابی سارا, نبوی نوشین, مدرسی عاصم فاطمه, عباسی سیسرا مجید, رضایی علی, مفتون پریسا, و سمسارها فرید. 2022. “آنالیز Task-FMRI گروهی و ارتباط عملکردی مغز در حین ارتباط میدان شعوری فرادرمانی”. ژورنال علمی کازمواینتل 1 (2):45-63. https://doi.org/10.61450/joci.FA.v1i2.88.