طاهری محمد علی, ترابی سارا, نبوی نوشین, و سمسارها فرید. 2022. “ساختار و عملکرد هورس رادیش پراکسیداز (HRP) تحت تاثیر میدان شعوری فرادرمانی”. ژورنال علمی کازمواینتل 1 (7):8-18. https://doi.org/10.61450/joci.FA.v1i7.132.