کزازی بهاره, و طاهری محمد علی. 2022. “اثرگذاری میدان پیوند شعوری طاهری بر ساختار و خواص آلومینیوم سری 1000 با پیش گرمایش”. ژورنال علمی کازمواینتل 1 (8):110-19. https://doi.org/10.61450/joci.FA.v1i8.126.