طاهری محمد علی, ترابی سارا, نبوی نوشین, و سمسارها فرید. 2022. “تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر حافظه فضایی و رفتار اجتنابی غیرفعال مدل اسکوپولامین بیماری آلزایمر در موشهای صحرایی نر نژاد ویستار”. ژورنال علمی کازمواینتل 1 (2):74. https://doi.org/10.61450/joci.FA.v1i2.101.