طاهری م. ع. .; ترابی س. .; نبوی ن. .; مدرسی عاصم ف. .; عباسی سیسرا م.; رضایی ع. .; مفتون پ. .; سمسارها ف. آنالیز Task-fMRI گروهی و ارتباط عملکردی مغز در حین ارتباط میدان شعوری فرادرمانی. ژورنال علمی کازمواینتل, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 45–63, 2022. DOI: 10.61450/joci.FA.v1i2.88. Disponível em: https://journalofcosmointel.com/fa/index.php/journalofcosmointel/article/view/88. Acesso em: 17 جولای. 2024.