کزازی ب.; طاهری م. ع. اثرگذاری میدان پیوند شعوری طاهری بر ساختار و خواص آلومینیوم سری 1000 با پیش گرمایش. ژورنال علمی کازمواینتل, [S. l.], v. 1, n. 8, p. 110–119, 2022. DOI: 10.61450/joci.FA.v1i8.126. Disponível em: https://journalofcosmointel.com/fa/index.php/journalofcosmointel/article/view/126. Acesso em: 17 جولای. 2024.