طاهری م. ع. . .; ترابی س. .; نبوی ن. .; سمسارها ف. . تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر حافظه فضایی و رفتار اجتنابی غیرفعال مدل اسکوپولامین بیماری آلزایمر در موشهای صحرایی نر نژاد ویستار. ژورنال علمی کازمواینتل, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 74, 2022. DOI: 10.61450/joci.FA.v1i2.101. Disponível em: https://journalofcosmointel.com/fa/index.php/journalofcosmointel/article/view/101. Acesso em: 17 جولای. 2024.