طاهری م. ع. ., ترابی س. ., نبوی ن. ., مدرسی عاصم ف. ., عباسی سیسرا م., رضایی ع. ., مفتون پ. ., & سمسارها ف. (2022). آنالیز Task-fMRI گروهی و ارتباط عملکردی مغز در حین ارتباط میدان شعوری فرادرمانی. ژورنال علمی کازمواینتل, 1(2), 45–63. https://doi.org/10.61450/joci.FA.v1i2.88