طاهری م. ع., ترابی س., نبوی ن. ., & سمسارها ف. (2022). ساختار و عملکرد هورس رادیش پراکسیداز (HRP) تحت تاثیر میدان شعوری فرادرمانی. ژورنال علمی کازمواینتل, 1(7), 8–18. https://doi.org/10.61450/joci.FA.v1i7.132