کزازی ب., & طاهری م. ع. (2022). اثرگذاری میدان پیوند شعوری طاهری بر ساختار و خواص آلومینیوم سری 1000 با پیش گرمایش. ژورنال علمی کازمواینتل, 1(8), 110–119. https://doi.org/10.61450/joci.FA.v1i8.126