طاهری م. ع. . ., ترابی س. ., نبوی ن. ., & سمسارها ف. . (2022). تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر حافظه فضایی و رفتار اجتنابی غیرفعال مدل اسکوپولامین بیماری آلزایمر در موشهای صحرایی نر نژاد ویستار. ژورنال علمی کازمواینتل, 1(2), 74. https://doi.org/10.61450/joci.FA.v1i2.101