(1)
طاهری م.; زرینی غ. .; ترابی س.; نبوی ن.; طاهرخانی م.; سمسارها ف. . اثر میدان شعوری فرادرمانی بر مقاومت آنتی بیوتیک در باکتری. ژورنال کازمواینتل 2022, 1, 21-28.