(1)
طاهری م. ع. .; ترابی س. .; نبوی ن. .; مدرسی عاصم ف. .; عباسی سیسرا م.; رضایی ع. .; مفتون پ. .; سمسارها ف. آنالیز Task-FMRI گروهی و ارتباط عملکردی مغز در حین ارتباط میدان شعوری فرادرمانی. ژورنال کازمواینتل 2022, 1, 45-63.