(1)
طاهری م. ع.; ترابی س.; نبوی ن. .; سمسارها ف. ساختار و عملکرد هورس رادیش پراکسیداز (HRP) تحت تاثیر میدان شعوری فرادرمانی. ژورنال کازمواینتل 2022, 1, 8-18.