(1)
کزازی ب.; طاهری م. ع. اثرگذاری میدان پیوند شعوری طاهری بر ساختار و خواص آلومینیوم سری 1000 با پیش گرمایش. ژورنال کازمواینتل 2022, 1, 110-119.