(1)
طاهری م. ع. . .; ترابی س. .; نبوی ن. .; سمسارها ف. . تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر حافظه فضایی و رفتار اجتنابی غیرفعال مدل اسکوپولامین بیماری آلزایمر در موشهای صحرایی نر نژاد ویستار. ژورنال کازمواینتل 2022, 1, 74.