[1]
کزازی ب. و طاهری م.ع. 2022. اثرگذاری میدان پیوند شعوری طاهری بر ساختار و خواص آلومینیوم سری 1000 با پیش گرمایش. ژورنال علمی کازمواینتل. 1, 8 (جولای 2022), 110–119. DOI:https://doi.org/10.61450/joci.FA.v1i8.126.