مقایسه اثر بخشی رفتاردرمانی و سایمنتولوژی در کاهش اضطراب زنان

Main Article Content

زهرا رسولی
محمد علی طاهری

کلیدواژه ها

رفتاردرمانی, اضطراب, سایمنتولوژی, میدانهای شعوری طاهری

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه اثر بخشی رفتاردرمانی و ذهن روانشناسی فراکل نگر (سایمنتولوژی) معرفی شده توسط محمد علی طاهری در کاهش اضطراب زنان مراجعه کننده به مجتمع پزشکی شهر فردیس سال 94-1393 انجام شد. روش پژوهش حاضراز نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون بود. روش نمونه گیری از نوع در دسترس با واگذاری تصادفی با تعداد نمونه 45 نفر بودند که به صورت تصادفی به سه گروه واگذار شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه اضطراب زانک استفاده شد. اطلاعات پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد، میزان اضطراب زنان در گروه شاهد با افراد تحت درمان سایمنتولوژی، تفاوت معناداری داشت (P<0.01). میزان اضطراب زنان در گروه رفتاردرمانی با گروه سایمنتولوژی تفاوت معناداری داشت ( 0.05>P) و میزان اضطراب در گروه سایمنتولوژی با گروه شاهد و سایمنتولوژی با رفتار درمانی تفاوت معناداری داشت ( 0.05 >P). به نظر میرسد درمان سایمنتولوژی نسبت به دو گروه دیگر مؤثرتر بوده است. در کل نتایج پژوهش نشان داد که هر دو روش مداخله، سایمنتولوژی و رفتاردرمانی در کاهش اضطراب زنان مؤثر بودند اما میزان اثربخشی سایمنتولوژی در کاهش اضطراب، بیشتر از رفتاردرمانی بود.

Abstract 55 | اضطراب PDF Downloads 37