بازگشت به جزئیات مقاله ارزیابی اثر میدان شعوری فرادرمانی بر رشد ویروس دانلود دانلود PDF