ارزیابی اثر میدان شعوری فرادرمانی بر رشد ویروس

Main Article Content

محمد علی طاهری
محمد رضا اعتمادی
سارا ترابی
نوشین نبوی
فرید سمسارها

کلیدواژه ها

اثرات سیتوپاتیک, میدان شعوری فرادرمانی, میدان های شعوری طاهری, TCID50 , کمی سازی ویروس

چکیده

میدان های شعوری طاهری، میدان های غیر مادی و غیر انرژیایی هستند که اثرات تکرارپذیر آنها را می توان در شرایط آزمایشگاه مورد بررسی قرار داد. مطالعات پیشین که شامل اثر میدان شعوری فرادرمانی بر گیاه و بیماری مدل حیوانی بود، اثر میدان شعوری فرادرمانی را بر بهینه کردن سیستم تحت مطالعه نشان داد. اثر معنادار فرادرمانی بر رشد جمعیت های سلولی و باکتریایی ما را به بررسی اثرات میدان شعوری فرادرمانی بر تیتر ویروس هدایت کرد. به همین منظور، ویروس ها را به پوشش دار و غیرپوشش دار و DNA دار و RNA دار دسته بندی کردیم. هدف این مطالعه بررسی اثر میدان شعوری فرادرمانی بر چهار نوع ویروس با روش سنجش TCID50 بود. ما اثر میدان شعوری فرادرمانی را بر تیتر های از پیش تعیین شده ویروس ها آزمایش کردیم و مشاهده شد که میدان شعوری فرادرمانی تیتر ویروس را از 0.4 تا 1.85 لوگ در مقایسه با کنترل تغییر داد. این نتایج پیشنهاد می کند که ساختار فیزیکال ویروس و نوع ژنوم آن اثرات قابل توجهی بر پاسخ به میدان شعوری دارد.

Abstract 38 | رشد ویروسPDF Downloads 22