اثر میدان شعوری فرادرمانی بر مقاومت آنتی بیوتیک در باکتری

Main Article Content

محمدعلی طاهری
غلامرضا زرینی
سارا ترابی
نوشین نبوی
مهرنوش طاهرخانی
فرید سمسارها

کلیدواژه ها

میدان های شعوری طاهری, مقاومت آنتی بیوتیک, روش دیسک دیفیوژن, فرادرمانی, روش MIC

چکیده

مقاومت آنتی بیوتیکی که به دلیل استفاده بیش از حد آنتی بیوتیک ها در درمان، افزایش پیدا کرده به یک چالش در از بین بردن باکتری ها تبدیل شده است که با عواقب سنگین مالی و انسانی در سراسر دنیا همراه می باشد. مقاومت باکتری های بیمارستانی یک نگرانی عمده است و هدف بسیاری از تحقیقات علمی، ایجاد استراتژی هایی برای پیشگیری از مقاومت به آنتی بیوتیک ها می باشد. میدان های شعوری طاهری (ط) به عنوان میدان های جدید توسط محمد علی طاهری معرفی شده است. این میدان ها نه ماده هستند و نه انرژی، بنابراین مستقیما قابل اندازه گیری نیستند. اما مطالعه اثرات آنها از طریق آزمایش های کنترل شده امکان پذیر است. پس از بررسی اثر میدان شعوری فرادرمانی (FCF) بر جمعیت های باکتریایی در مطالعه قبلی، هدف این مطالعه بررسی اثر FCF بر مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های باکتری شناخته شده بیمارستانی بود. با استفاده از روش های دیسک دیفیوژن و MIC، مشاهده کردیم که مقاومت جمعیت های باکتریایی تغییر کرد. به ویژه، سویه های Pseudomonas. aeruginosa, Echerichia.coli, Bacillus. subtilis, Klebsiella. pneumoniae, Acinetobacter. bummani  و Staphylococcus. aureus یک کاهش مقاومت آنتی بیوتیکی نشان دادند در حالیکه سویه های S.aureus و P.aeruginosa  افزایش مقاومت به آنتی بیوتیک را نشان دادند. بر اساس نتایج بدست آمده، میدان شعوری فرادرمانی می تواند بر پاسخ مقاومت آنتی بیوتیکی در جمعیت های مقاوم اثر بگذارد. این مشاهده به بررسی تکمیلی نیاز دارد. با تکرارپذیری این مشاهدات توسط محققان دیگر، می توان میدان شعوری فرادرمانی را به عنوان یک راه حل برای این مشکل جهانی در نظر گرفت.

Abstract 67 | مقاومت آنتی بیوتیک PDF Downloads 33