اثر میدان شعوری فرادرمانی بر رشد جمعیت های باکتریایی

Main Article Content

محمد علی طاهری
غلامرضا زرینی
سارا ترابی
نوشین نبوی
مهرنوش طاهرخانی
فرید سمسارها

کلیدواژه ها

فرادرمانی, میدان های شعوری طاهری , باکتریهای آزمایشگاهی, باکتریهای بیمارستانی, کاهش جمعیت, سنجش زنده مانی

چکیده

درمان عفونت های باکتریایی و چالش افزایش مقاومت آنتی بیوتیک یک نگرانی جهانی و عنوان اولیه در علوم پایه و میکروبیولوژی بالینی است. در مطالعه حاضر به بررسی اثر یک روش درمانی به نام فرادرمانی که غیر مادی و غیرانرژیایی است، بر جمعیت هایی از باکتری ها پرداختیم. رشد جمعیت با استفاده از کدورت سنجی، شمارش کلنی ها و کاهش تترازولیوم کلراید در گروه های کنترل و تحت تیمار فرادرمانی انجام شد. نتایج ما نشان داد که میدان شعوری فرادرمانی بر انواع مختلفی از رده های باکتری، اثر کاهش دهنده رشد داشت (تا 46 درصد). بعلاوه، همراه با یک کاهش در جمعیت باکتریایی، شواهدی از افزایش زنده مانی در جمعیت سالم باقی مانده دیده می شود (تا 60 درصد). بنابراین، در این مطالعه ما اثر میدان شعوری طاهری را بر زنده مانی جمعیت باکتری تایید می کنیم. همچنین تکمیل این مطالعه تحقیقات بیشتری را نیاز دارد.

Abstract 49 | جمعیتهای باکتریایی PDF Downloads 31