بازگشت به جزئیات مقاله بررسی اثرگذاری میدان شعوری فرادرمانی بر پارامترهای تغییرپذیری ضربان قلب دانلود دانلود PDF