بررسی اثرگذاری میدان شعوری فرادرمانی بر پارامترهای تغییرپذیری ضربان قلب

Main Article Content

منیره سادات موسوی
محمد علی طاهری
سعید امجدیان
غلامحسین ریاضی

کلیدواژه ها

فرادرمانی, میدان های شعوری طاهری, تغییر پذیری ضربان قلب, رسانایی پوست, سیستم عصبی خودمختار

چکیده

میدان شعوری فرادرمانی (FCF)، به عنوان یک طب مکمل و جایگزین، معرفی شده توسط محمد علی طاهری، یک میدان جدید کیفی ست که نه ماده است و نه انرژی. پژوهش حاضر جهت بررسی اثربخشی این میدان شعوری (ط)، بر عملکرد سیستم عصبی خودمختار (ANS) طراحی شده است. برای این منظور، شاخص های تغییرپذیری ضربان قلب (HRV) و رسانایی پوست (SC) به عنوان شاخص های قابل اعتماد تغییرات سیستم عصبی خودمختار، تحت تأثیر میدان شعوری فرادرمانی اندازه گیری شدند. برای این منظور، 50 داوطلب بطور تصادفی (23 زن، 27 مرد؛ سن 23 تا 77 سال) در این مطالعه دو سو کور شرکت کردند. به منظور یکسان سازی شرایط داوطلبان، تمامی ثبت ها تحت شرایط محیطی ثابت، بین ساعات 10صبح تا 12 ظهر، حداقل یک ساعت پس از صرف صبحانه و 10 الی 15 دقیقه پس از ورود شرکت کننده به آزمایشگاه، در دو بخش 5 دقیقه ای انجام گرفت. ثبت داده ها در 5 دقیقه اول بدون اعمال میدان شعوری فرادرمانی صورت گرفت تا وضعیت پایه سیستم عصبی خودمختار در هریک از داوطلبان مشخص گردد. در 5 دقیقه دوم، شرکت کنندگان تحت تأثیر میدان شعوری فرادرمانی قرار گرفتند و مجددا داده های مربوطه ثبت گردید. پس از استخراج سیگنال HRV از داده های ضربان قلب حاصل از سیگنال های فشار حجم خون توسط دستگاه بیوفیدبک، داده ها در دو حالت زمان محور و فرکانس محور آنالیز شدند. در نهایت، داده های HRV و SC با تحلیل آماری دو طرفه و سپس آزمون تعقیبی توکی برای مقایسه حالت فرادرمانی با حالت پایه تحت آنالیز آماری قرار گرفت. در پارامترهای مورد بررسی تحت تأثیر فرادرمانی، دو نوع تغییر (بصورت افزایش یا كاهش) مشاهده شد. تحلیل آماری دو طرفه، تغییرات عمده ای را در پارامترهای HRV و (نه SC) در مقایسه با خط پایه نشان داد. مقایسه ی نتایج حاصل از تحلیل پارامترهای فرکانس و زمان درHRV، تغییرات قابل توجهی را در حالت فرکانس محور (VLF: P1=0.0016, P2=0.0147؛ LF: P1<0.001, P2=0.008؛ HF: P1=0.0338, P2=0.0086؛ LF/HF: P1=0.0011, P2=0.0119) در مقایسه با حالت زمان محور ( PNN50: P1=0.0464) نشان داد. طبق نتایج این پژوهش، نه تنها میدان شعوری فرادرمانی موجب تغییرات بسزایی در عملکرد ANS شد، بلکه ایجاد تغییرات متفاوت در پارامترهای HRV افراد مختلف نشان دهنده نوعی هوشمندی است که شرایط و نیاز فرد را در نظر می گیرد.

Abstract 69 | ضربان قلب PDF Downloads 20