بازگشت به جزئیات مقاله آنالیز Task-fMRI گروهی و ارتباط عملکردی مغز در حین ارتباط میدان شعوری فرادرمانی دانلود دانلود PDF