سرکوب پیشروی بیماری آلزایمر در مدل های in vitro و in vivo با استفاده از میدان شعوری فرادرمانی

Main Article Content

محمد علی طاهری
سارا ترابی
نوشین نبوی
فرید سمسارها

کلیدواژه ها

بیماری آلزایمر, میدان شعوری فرادرمانی, میدان های شعوری طاهری, TBI, مدل موش

چکیده

بیماری آلزایمر (AD)  یکی از دلایل معمول فراموشی است که بار روانی و مالی زیادی بر ملت های سراسر جهان وارد کرده است. بنابراین، نیاز به استراتژی های درمانی یا داروهایی برای این بیماری کاملا احساس می شود. هدف این مطالعه بررسی اثرات یک روش جدید غیر دارویی در درمان بیماری آلزایمر، بر اساس میدان های شعوری معرفی شده توسط محمد علی طاهری است. این رویکرد در سطح فرایندهای سلولی و مولکولی عمل می کند. در این مطالعه، اثر میدان شعوری فرادرمانی بر مدل موش بیماری آلزایمر (in vivo) و سلول عصبی انسانی (in vitro) بررسی شد. در این مطالعه از کشت سلول عصبی انسانی و مدل موش ترومای مغزی (TBI) استفاده کردیم و تغییرات آمیلوپاتی، محتوای پروتئین تائو، تجمع میکروتوبول، زنده مانی سلول عصبی و نهایتا رفتار موش TBI در ماز بعلاوه ای مرتفع را تحت تاثیر فرادرمانی بررسی کردیم. بر اساس نتایج بدست آمده، تیمار سلول عصبی انسانی و مدل موش بیماری آلزایمر با فرادرمانی، منجر به زنده مانی تقریبا کامل سلول های عصبی و حذف آمیلوئیدوپاتی و پروتئین تائو و بهبود رفتاری قابل توجه در موش TBI در ماز بعلاوه ای مرتفع شد. بر اساس نتایج بدست آمده، تیمار میدان شعوری فرادرمانی پیشروی آلزایمر را در مدل های آزمایشگاهی سرکوب کرد. بنابراین، مطالعه بالینی انسانی با هدف معرفی یک طب مکمل جدید برای درمان AD پیشنهاد می گردد.

Abstract 111 | بیماری آلزایمر PDF Downloads 46