اثر میدان شعوری فرادرمانی بر میزان بیان ژن فاکتور رونویسی NF-kB و فاکتورهای پیش التهابی IL-1β ،IL-6 و TNF-α در نمونه خون بیماران مبتلا به عفونت COVID-19

Main Article Content

محمد علی طاهری
لاله امانی
بهزاد عظیمی
علی زمان وزیری
احمد خلیلی

کلیدواژه ها

COVID-19, فرادرمانی, میدان های شعوری (ط), فاکتورهای پیش التهابی

چکیده

بیمـاری کرونـا 2019 (19-COVID) بـه یـک چالـش جهانی تبدیل شـده اسـت. سـندروم حـاد تنفسـی (ARDS)  کـه توسـط ویـروس کرونا ایجـاد می شـود اغلب همراه بـا طوفان سـایتوکاین اسـت. میـدان شـعوری فرادرمانی، یکـی از میدانهـای شـعوری (ط) متعدد، توسـط محمدعلـی طاهـری معرفـی شـد کـه نـه مـاده اسـت و نـه انـرژی. بنابرایـن غیر قابـل سـنجش بـوده و نمی تـوان مسـتقیما آن را اندازه گیری کـرد اما می تـوان اثرات آن را بطـور غیـر مسـتقیم توسـط آزمایش هـای اسـتاندار علمی بررسـی کـرد. ایـن مطالعه با هـدف بررسـی اثر میدان شـعوری فرادرمانی بـر فاکتورهای ضدالتهـاب در نمونه های خون بیمـاران مبتلا بـه 19-COVID انجـام شـد. ابتـدا از 53 بیمـار مبتلا بـه 19-COVID نمونه خـون گرفتـه شـد و بیـان mRNA ژن هـای IL-1β ،TNF-α ،NF-kB و 6-IL در نمونه هـای گـروه تحـت تاثیر میدان شـعوری فرادرمانی و گروه کنترل مورد بررسـی قـرار گرفت. نتایج نشـان داد کـه بیان ژن هـایNF-kB ، IL-1β به طـور معنی داری کاهش یافـت (0.05 > p ) و بیـان ژن TNF-α در نمونه هایـی مـورد مطالعـه تحـت تأثیر میـدان شـعوری فرادرمانی بطـور معنـی دار افزایـش یافـت (0.05 > p)، امـا بیـان 6-IL بـه طـور معنـی دار تغییـر نکـرد (0.05 < p). نتیجـه می گیریـم که تعدیل سیسـتم ایمنـی در سـطح NF-kB و IL-1β توسـط میـدان شـعوری فرادرمانـی ممکـن اسـت منجر بـه کاهـش طوفان سـیتوکین در بیمـاران 19-COVID شـود. بـا این حال، در شناسـایی اثرات این میدان شـعوری (ط) باید تحقیقات بیشـتری انجام شـود.

Abstract 38 | نمونه خون Downloads 8