مطالعه مقایسه ای بین اثرات ماده ضدعفونی کننده و میدان های شعوری طاهری بر ویروس SARS-CoV-2

Main Article Content

محمد علی طاهری
لاله امانی
احمد خلیلی
حسین کیوانی

کلیدواژه ها

شعور (ط), SARS_CoV-2, COVID-19, ضد عفونی کننده, میدان های شعوری (ط)

چکیده

ویروس کرونای بسیار مسری و تهدید کننده زندگی SARS-CoV-2 که از دسامبر 2019 باعث شیوع جهانی شده است (19-COVID) یک ویروس بتا کرونا است که به سرعت گسترش یافته و به یک بیماری همه گیر جهانی تبدیل شده است. برای کنترل انتشار عمومی ویروس از انواع مختلفی از ضدعفونی کننده ها استفاده می شود. میدان های شعوری طاهری (ط) که توسط محمد علی طاهری معرفی شد، میدان های بدیعی هستند که نه ماده هستند و نه انرژی. بنابراین، غیرقابل اندازه گیری بوده و نمی توان آن ها را مستقیما مشاهده یا اندازه گیری کرد. با این حال، اثبات و اندازه گیری اثرات این میدان ها از طریق آزمایش های علمی استاندارد امکان پذیر است. مطالعه حاضر، با هدف مقایسه اثر میدانهای شعوری (ط) با ماده ضد عفونی کننده هیپوکلریت سدیم بر ویروس SARS-CoV-2 انجام گرفت. برای ارزیابی اثر میدان های شعوری (ط) و ماده ضد عفونی کننده و نیز ترکیب آنها بر SARS-CoV-2 ، از تست CPE (بررسی اثر سیتوپاتیک)، محاسبه پنجاه درصد دوز عفونی (TCID50)  و ( Ct value ) real time RT-PCR استفاده شد. نتایج ما کاهش یا حذف ویروس زنده را در گروه های تحت درمان همزمان با هیپوکلریت سدیم و میدان های شعوری (ط) نشان داد. اگرچه میدان های شعوری (ط) توانستند از میزان آلودگی ویروس بکاهند، اما هنوز TCID50 و توانایی عفونت زایی ویروس وجود داشت. به نظر می رسد که استفاده از میدان های شعوری (ط) همراه با مواد ضد عفونی کننده ممکن است بتواند اثر ترکیبات مواد ضد عفونی کننده را افزایش دهد. بر اساس یافته ها، تحقیقات بیشتر به منظور درک بهتر اثرات میدان های شعوری (ط) بر روی ویروسها توصیه میشود.

Abstract 34 | ماده ضد عفونی کننده Downloads 25