مطالعه بقا و قدرت عفونت زایی ویروس SARS-CoV-2 بر روی موادغذایی مختلف تحت تأثیر میدان های شعوری طاهری

Main Article Content

محمد علی طاهری
لاله امانی
احمد خلیلی
علی زمان وزیری

کلیدواژه ها

فرادرمانی, میدان های شعوری (ط), شعور (ط) , COVID-19, SARS-CoV-2, مواد غذایی

چکیده

بیماری کرونا ویروس 2019 ( 19-COVID ) یکی از مشکلات جدی بهداشت عمومی در سطح جهانی، توسط ویروس SARS-CoV-2 ایجاد شده است. عوامل درمانی زیادی برای درمان 19-COVID پیشنهاد شده است. میدان های شعوری طاهری (ط) که توسط محمدعلی طاهری معرفی شدند، میدان های جدیدی هستند که نه ماده هستند و نه انرژی. بنابراین، آنها غیرقابل سنجش هستند و نمی توان آنها را به طور مستقیم مشاهده یا اندازه گیری کرد. با این حال، اثبات و اندازه گیری اثرات این میدان ها از طریق آزمایش های علمی استاندارد امکان پذیر است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثرات میدان های شعوری (ط) B ، A و C بر عفونت زایی ویروس کرونا در لبنیات، گوشت ها و میوه های مختلف و انواع نان بود. از ارزیابی اثر سیتوپاتیک (٪50) TCID50 ،(CPE دوز عفونی کشت بافت) و  real time RT-PCR برای بررسی اثر میدان های شعوری (ط) بر بقای ویروس و عفونت زایی آن در انواع مختلف مواد غذایی استفاده شد. نتایج نشان داد که میدان های شعوری (ط) باعث کاهش بقا و عفونت زایی SARS-CoV-2 در انواع مواد غذایی شد. این نتایج اثربخشی میدان های شعوری (ط) را تأیید می کند. به نظر می رسد که میدان های شعوری (ط) به عنوان یک مداخله کیفی پتانسیل برای تحقیقات in vivo و مدیریت بالینی عفونت SARS-CoV-2 را دارند به نظر می رسد که میدان های شعوری (ط) به عنوان یک روش درمانی دارای در تحقیقات in vivo و مدیریت بالینی عفونت SARS-CoV-2 می باشد.

Abstract 28 | مواد غذایی Downloads 4