بازگشت به جزئیات مقاله تأثیر میدان شـعوری فرادرمانی بر حساسـیت دارویی باکتری بیماری زای انسـانی سـودوموناس آئروژینوزای مقاوم به آنتی بیوتیک دانلود دانلود PDF