تأثیر میدان شـعوری فرادرمانی بر حساسـیت دارویی باکتری بیماری زای انسـانی سـودوموناس آئروژینوزای مقاوم به آنتی بیوتیک

Main Article Content

محمد علی طاهری
لاله امانی
احمد خلیلی
نوشین نبوی
حسین کیوانی

کلیدواژه ها

فرادرمانی , میدان های شعوری (ط), شبکه شعور کیهانی , سودوموناس آئروژینوزا , مقاومت آنتی بیوتیکی

چکیده

محمد علی طاهری چندین میدان شعوری معرفی کرده است که نه انرژی و نه ماده هستند، که میدان شعوری فرادرمانی یکی از آنهاست. میدان های شعوری (ط) دارای کمیت نیستند بنابراین نمی توانیم مستقیماً آنها را اندازه گیری کنیم. با این حال، ارزیابی اثرات آنها به طور غیر مستقیم از طریق آزمایشات کنترل شده در آزمایشگاه امکان پذیر است. اخیراً، مقاومت باکتری ها در برابر آنتی بیوتیک ها به یک چالش جهانی تبدیل شده است زیرا تعداد سویه های باکتریایی مقاوم در برابر انواع مختلف آنتی بیوتیک ها هر ساله به طور چشمگیری در سراسر جهان گسترش می یابد. به نظر می رسد روش های جدید برای حل این مشکل مورد نیاز است و استفاده از میدان های شعوری (ط) ممکن است برای حل این مشکل مفید باشد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر حساسیت آنتی بیوتیکی سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به دارو به عنوان یک عامل بیماری زای انسانی می باشد. در این مطالعه، حساسیت آنتی بیوتیکی با استفاده از روش دیسک دیفیوژن برای ارزیابی اثر میدان شعوری فرادرمانی (تیمار) ارزیابی شد، سپس از روش RT Real-time PCR برای ارزیابی سطح بیان ژن MexA ،MexB و OprM (از ژن های دخیل در مقاومت آنتی بیوتیکی مربوط به پمپ افلاکس MexAB-OprM) استفاده شد. طبق نتایج آزمایش انتشار دیسک، میدان شعوری فرادرمانی مقاومت به آنتی بیوتیک ها را در سودوموناس آئروژینوزا به طور معنی داری کاهش داد (05.p<0)، میزان بیان RNA ژن های MexB و OprM در گروه فرادرمانی در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافت (p<0.05). سطح بیان RNA ژن MexA کاهش یافت اما این کاهش از نظر آماری معنی دار نبود (p>0.05). باتوجه به نتایج این مطالعه، مقاومت دارویی سودوموناس آئروژینوزا تحت تأثیر میدان شعوری فرادرمانی کاهش می یابد و می توان آن را در عفونت های سودوموناس آئروژینوزا در مطالعات حیوانی و انسانی بررسی کرد. علاوه بر این، توصیه می شود که اثر میدان های شعوری (ط) بر روی سایر میکروارگانیسم های بیماریزای مقاوم به دارو بررسی شود.

Abstract 67 | سودوموناسPDF Downloads 23