تاثیر میدان شعوری فرادرمانی بر محیط کشت سلولی، آلودگی باکتریایی کشت سلولی و نیز تکثیر ویروس SARS-CoV-2 در آزمایشگاه

Main Article Content

محمد علی طاهری
لاله امانی
احمد خلیلی
علی زمان وزیری
حسین کیوانی

کلیدواژه ها

COVID-19, فرادرمانی, میدان های شعوری (ط), شعور (ط), تکثیر

چکیده

ویروس کرونا SARS-CoV-2 بسیار مسری و تهدید کننده زندگی که از دسامبر 2019 باعث شیوع جهانی شده است (COVID-19)، یک ویروس بتا است که به سرعت گسترش یافته و به یک بیماری همه گیر جهانی تبدیل شده است. تاکنون درمان قطعی برای این بیماری یافت نشده است. میدان شعوری فرادرمانی، یکی از بسیار میدان های شعوری طاهری (ط) به عنوان یک میدان نوین که نه ماده است و نه انرژی، توسط محمدعلی طاهری ارائه شده است. بنابراین کمیت پذیر نیست و ما نمی توانیم مستقیما آن را اندازه گیری یا ارزیابی کنیم اما این امکان وجود دارد که تاثیرات آن توسط آزمایش های علمی استاندارد بررسی شود. هدف از مطالعه حاضر، مطالعه ی تاثیر فرادرمانی بر تکثیر ویروس کرونا در آزمایشگاه و فلاسکهای کشت سلولی آلوده به باکتری است. نتایج نشان داد که در کشت ویروس، میدان شعوری فرادرمانی باعث القا تکثیر ویروس شد و در فلاسک های کشت سلولی آلوده شده توسط باکتری، تفاوت های چشمگیری در رنگ، کدورت و ماندگاری کشت سلولی Vero در بین دو گروه تیمار شده با میدان شعوری فرادرمانی و گروه تیمار مشاهده شد که نشان دهنده اثر معنی دار میدان شعوری فرادرمانی است. به منظور بررسی اثربخشی، میدان شعوری فرادرمانی در سطح in vivo  پیشنهاد می شود.

Abstract 110 | کشت سلولی Downloads 45