سرمقاله ویژه نامه کیهان شناسی شعوری

Main Article Content

محمدعلی طاهری

کلیدواژه ها

فضا، گرانش-زمان, عملکرد خطی فضا، گرانش-زمان, بخش فرکانسی کیهان, بخش غیرفرکانسی کیهان, مدل کیهان کروی , نیروی آنتروپیایی زمان

چکیده

کیهان‌شناسی شعوری با ارائه مدل کیهان کروی، شامل مجموعه نظریاتی است که در برگیرندۀ مباحثی همچون منشاءِ جهان، ماهیت آن، نحوۀ تکامل، سرنوشت کیهان و صدها نظریه دیگر است که هرکدام از منظر و زاویه‌ای متفاوت در سری ویژه نامه های کیهان شناسی شعوری، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته می‌شوند.

Abstract 44 | PDF Downloads 45